Regulamin udziału w rankingu „Najbardziej Pożądani Pracodawcy” edycja 2021/22
§ 1. Cele rankingu

 Celem rankingu dla pracodawców i pracowników „Najbardziej Pożądani Pracodawcy 2021” organizowanego przez Antal  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej „Rankingiem”, jest :

a) promowanie i wyróżnienie pracodawców, którzy najbardziej odpowiadają na potrzeby obecnego rynku pracy i zapewniają najlepsze warunki pracy (m.in. świadczenia pozapłacowe, elastyczny czas pracy, rozwój i awanse, employee experience, zmiany i pomysły, komunikacja wewnętrzna, warunki pracy, współpraca i integracja, równe szanse, work-life balance & well-being, lojalność, dane metryczkowe) i mogą pochwalić się pozytywnymi wskaźnikami HR;

b) promowanie pracodawców, którzy według społeczności managerów i specjalistów są liderami na rynku pracy w sferze zatrudnienia i weryfikowanych kategoriach;

c) pozyskanie jasnej i klarownej wiedzy na podstawie badań ilościowych prowadzonych metodą CAWI, (w wyjątkowych przypadkach za zgodą Organizatora metodą tradycyjną – papier, ołówek) opinii, badań na temat rynku pracy i pracodawców obecnych na rynku polskim.

§ 2. Organizator rankingu
Organizatorem Rankingu jest Antal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwany dalej „Organizatorem”.
§ 3. Uczestnicy rankingu
  1. Ranking jest adresowany do pracodawców (w szczególności działów: HR, marketing, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, pr, employer branding), prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działających w sektorze prywatnym.
  2. Za pracodawców, o których mowa w ust. 1, uważa się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zatrudniające pracowników na podstawie stosunku pracy, a także zawierające umowy cywilnoprawne z osobami niebędącymi pracownikami.
  3. Warunkiem udziału w Rankingu jest prowadzenie przez pracodawcę działalności połączonej z zatrudnianiem pracowników nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia udziału w Rankingu na terenie Polski. Pracodawca powinien zatrudniać więcej niż 50 osób.
  4. Udział w Rankingu powinien zostać zgłoszony na podstawie deklaracji udziału, która znajduje się na www.najbardziejpozadanipracodawcy.pl .
POZIOM 1: deklaracja mająca na celu zgłoszenie uczestnictwa pracodawcy do projektu i deklaracja wstępnego udziału w badaniu (wypełnienie deklaracji to warunek udziału w badaniu);

POZIOM 2: ankieta kierowana do działu HR firmy uczestniczącej (działanie o roboczej nazwie HR Pulse) (wypełnienie ankiety to warunek udziału w badaniu i przystąpienia do rankingu), podstawowe wyniki badania zgłaszający dostaje bezpłatnie w formie ogólnodostępnego raportu dostępnego na stronie WWW,  jednak istnieje możliwość uzyskania płatnej pogłębionej analizy firmy, która jest zgłaszana przez przedstawiciela w kontekście zestawienia wskaźników HR (HR PULSE) i badań pracowników (EMPLOYEE PULSE). Istnieje również możliwość zbadania sytuacji danej firmy w kontekście wyników zbiorczych pozyskanych z badań innych firm z tej samej branży (organizator zapewnia poufność), które zdecydowały się wziąć udział w badaniu na zasadach ustalonych przez Organizatora; Możliwe jest również poszerzenie ankiety HR Pulse o dodatkowe pytania pod kątem analizy wskazanej przez  uczestnika (firmę biorącą udział w badaniu), usługa  również wiąże się z dodatkową, określoną w cenniku opłatą. Istnieje również opcja dodatkowej płatnej konsultacji w formie warsztatów z ekspertami firmy Antal na bazie wyników pozyskanych w badaniu.

POZIOM 3: ankieta kierowana do pracowników (Employee Pulse) (wypełnienie ankiety to warunek udziału w badaniu). Otrzymanie pogłębionej analizy pracowniczej na podstawie analizy EMPLOYEE PULSE związane jest z koniecznością uiszczenia opłaty przez pracodawcę zgłaszającego chęć udziału w rankingu na podstawie wystawionej przez Organizatora na  uczestnika faktury (jest to to samo badanie co przedstawione w poziomie drugim, ze względu na to, że aby dokonać pogłębionej analizy potrzebne są dwie składowe, po dopełnieniu części formalnej Pracodawca, który zdecydował się na opcję pogłębioną (szczegółową analizę) otrzyma raport na temat swojego wizerunku i postrzegania go przez swoich pracowników w kontrze do wskaźników HR). Możliwe jest również zbadanie organizacji pod kątem konkurencji (dodatkowa opłata), a także poszerzenie ankiety Employee Pulse o dodatkowe pytania pod kątem analizy wskazanej przez zgłaszającego organizacji, co również wiąże się z wystawieniem przez Organizatora na uczestnika faktury o podanej przez organizatora kwocie. Istnieje również opcja  warsztatu na bazie wyników z ekspertami firmy Antal.

POZIOM 4: ankieta kierowana do osób aktywnych zawodowo na szczeblu specjalistycznym/managerskim. (działanie o roboczej nazwie: Candidate Pulse)

5. Organizator odpowiada za pokrycie kosztów organizacji raportu i przygotowanie ankiet, działania metodologiczne/badawcze, opracowanie wyników, kontakt z firmami biorącymi udział w projekcie, przygotowanie dyplomów, materiałów podsumowujących edycję, działania promocyjne, organizację Gali (w zależności od warunków pandemicznych).
6. W wynikach dostępnych dla opinii publicznej będą podani jedynie laureaci Rankingu. Każda z firm biorących udział w rankingu otrzyma informację o zajęciu dalszych miejsc tylko dla swojej wiadomości.

§ 4. Organizacja działań związanych z przygotowaniem Rankingu

1. Ranking będzie organizowany w określonych kategoriach branżowych, a Uczestnik będzie zobowiązany do samodzielnego wyboru kategorii.
2. Branże, w ramach których można się zgłaszać:
a) Instytucje finansowe;
b) Centra usług wspólnych i outsourcingu (SSC/BPO);
c) Energetyka, paliwa, wydobycie;
d) Firmy farmaceutyczne; sprzęt medyczny;
e) FMCG;
f) Handel detaliczny;
g) IT i telekomunikacja;
h) Consulting, Kancelarie prawne;
i) Produkcja;
j) Nieruchomości, branża budowlana;
k) Branża reklamowa, marketing i PR;
l) Transport, spedycja, logistyka (TSL).

3. Ranking jest ogłaszany w terminie wskazanym przez Organizatora, zgłoszenia są przyjmowane od dnia 7.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. Organizator zastrzega sobie ewentualne przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń, co zostanie niezwłocznie ogłoszone na stronie dedykowanej Rankingowi www.najbardziejpozadanipracodawcy.pl.
4. Badanie zostanie przeprowadzone metodą CAWI (w poszczególnych przypadkach metoda papier i ołówek), a punktacja będzie przyznawana według wytycznych i metodologii Organizatora (łącznie będzie można zdobyć 100 punktów – za ankietę HR 50 punktów, za ankietę dla specjalistów i menadżerów 25 punktów, za ankietę pracowniczą 25.) Firmy, które znajdą się na wysokich miejscach w rankingu w części Candidate Pulse zostaną poinformowane o tym fakcie i aby zostały uwzględnione w pełnym rankingu potrzebna jest weryfikacja pod kontem Hr Pulse i Candidate Pulse). Na podstawie wyników zostaną wyselekcjonowane poszczególne firmy w kontekście  liderów kategorii oraz NAJBARDZIEJ POŻADANI PRACODAWCY według opinii specjalistów i menedżerów.

5. Ogłoszenie wyników Rankingu odbędzie się podczas dedykowanej uroczystości stacjonarnej lub online w zależności od panującej sytuacji epidemiologicznej. Zasady udziału będą określone przez Organizatora. Organizator zastrzega możliwość sponsoringu Gali według przygotowanego cennika.
6. Informacje o Rankingu „Najbardziej Pożądani Pracodawcy 2021” będą zamieszczane na stronie internetowej www.najbardziejpozadanipracodawcy.pl
7. Organizator rankingu zastrzega sobie prawo do zadawania dodatkowych pytań Uczestnikom, a także zasięgania opinii i informacji o Uczestnikach, w zakresie związanym z tematyką Rankingu.
8. Uczestnik biorący udział w Rankingu zobowiązuje się do przekazywania prawdziwych, aktualnych i poprawnych danych oraz informacji będących przedmiotem każdej z ankiet. W powyższym zakresie Organizatorowi przysługiwać będzie w szczególności prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Rankingu oraz prawo do odmowy przekazywania mu jakichkolwiek dodatkowych raportów w przypadku podawania przez Uczestnika danych lub informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub stosowania przez niego praktyk niezgodnych z dobrymi obyczajami lub prawem. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Organizatora co do poprawności, prawdziwości lub aktualności danych przekazywanych przez Uczestnika, dany Uczestnik (pracodawca, w tym reprezentant pracodawcy lub inna osoba dokonująca zgłoszenia udziału w Rankingu w jego mieniu lub pracownik działu HR pracodawcy oraz osoby aktywne zawodowo na szczeblu specjalistycznym/menadżerskim) zobowiązuje się do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia procesu weryfikacji podawanych przez niego danych pod kątem ich poprawności, prawdziwości i aktualności.
9. Organizator zastrzega, że wyniki badań będą publikowane w postaci zbiorczych zestawień statystycznych, a każdemu Uczestnikowi zapewnia poufność danych. Do opinii publicznej zostaną podani jedynie laureaci – firmy które zajmą najwyższe miejsca.
10. Deklaracja udziału w Rankingu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora w przypadku pozostania laureatem – w celach związanych z realizacją i promocją Rankingu Najbardziej Pożądani Pracodawcy:
a) Logo Uczestnika (firmy);
b) Pełnej nazwy (formy) oraz danych adresowych i teleadresowych Uczestników w kontekście zestawień i materiałów dotyczących Rankingu, jego wyników i innych materiałów promocyjnych poświęconych Rankingowi w przypadku gdy Uczestnik pozyska określoną, satysfakcjonującą liczbę punktów;
c) Dodatkowych informacji pozyskanych w działaniach około rankingowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji powyższych informacji w materiałach promocyjnych wokół rankingu Najbardziej Pożądani Pracodawcy oraz innego rodzaju dokumentach służących upowszechnianiu tych praktyk, poprzez utrwalenie i rozpowszechnienie dowolną techniką i w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
11. Uczestnicy biorący udział w Raporcie wyrażają zgodę na otrzymywanie od Organizatora przekazywanych drogą elektroniczną informacji związanych z realizacją i promocją Rankingu, w tym poprzez udział w Rankingu wyrażają oni zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. z 6 lutego 2020, Dz. U. z 2020 r., póz. 344) na wskazany przez nich adres e-mail oraz wiadomości SMS na wskazany przez nich numer telefonu w zakresie promocji Rankingu oraz możliwości skorzystania z dodatkowych usług Organizatora oferowanych w ramach Rankingu na zasadach określonych w Regulaminie. W tym samym zakresie wyrażają oni zgodę na używanie przez Organizatora urządzeń końcowych, których są użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, w tym wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości na wskazanych przez nich adres – oraz wiadomości SMS na wskazany przez nich numer telefon stosownie do treści art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 9.12.2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 2460).

12. Wszelkie treści publikowane i przekazywane w związku z przeprowadzonym Rankingiem, w tym publikowane wyniki Rankingu (raporty, analizy) stanowią własność Organizatora i podlegają ochronie prawnej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W powyższym zakresie Organizator zastrzega, że raporty oraz analizy przekazane Uczestnikom przez Organizatora w ramach działań związanych z rankingiem Najbardziej Pożądany Pracodawca 2021 nie mogą być wykorzystane przez Uczestników w celach innych niż określone w Regulaminie i mogą być wykorzystywane przez Uczestników jedynie na własny użytek. W szczególności Uczestnicy – bez zgody Organizatora – nie nabywają jakichkolwiek praw autorskich majątkowych do analiz i raportów sporządzanych przez Organizatora i nie są uprawnieni do wykorzystywania informacji, analiz i raportów przekazanych przez Organizatora w celach komercyjnych, w tym w zakresie przygotowywania własnych opracowań przeznaczanych do sprzedaży lub innego udostępnienia podmiotom trzecim.
12. Organizator zezwala na upublicznianie przez Uczestników informacji o fakcie uczestniczenia przez nich w Rankingu i na podejmowaniu działań w celu promocji Rankingu, jak również do wykorzystywania w tym celu logo i informacji o prowadzonym Rankingu przez Organizatora.
13. Koordynatorem Rankingu „Najbardziej Pożądani Pracodawcy 2021” z ramienia Organizatora jest Aleksandra Trzcińska, z którą można kontaktować się poprzez e-mail: [email protected], oraz pod numerem telefonu 664-929-732. Namiary zostaną umieszone na stronie www najbardziejpozadanipracodawcy.pl
14. Udział w Rankingu Najbardziej Pożądani Pracodawcy danego Uczestnika jest samodzielnie zgłaszany przez pracodawcę na stronie www www.najbardziejpozadanipracodawcy.pl
15. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, w sposób i z zachowaniem środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
16. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Rankingu: pracodawców, w tym reprezentantów pracodawcy lub innych osób dokonujących zgłoszenia udziału w Rankingu w imieniu pracodawców, pracowników działu HR pracodawców oraz osób aktywnych zawodowo na szczeblu specjalistycznym/menadżerskim na zasadach i w celach określonych w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w § 9 Regulaminu.
17. Organizator będzie pozyskiwał dane statystyczne o pracownikach uczestników w celach niezbędnych do opracowania Rankingu, dane te jednak nie będą pozwalały na identyfikację podmiotów tych danych – czyli pracowników, których przekazane dane dotyczą. Tym samym otrzymane przez Organizatora w powyższym zakresie dane nie będą zawierały jakichkolwiek informacji, które wiązałyby się z konkretną osobą (w tym umożliwiałyby powiązanie ich z konkretną zidentyfikowaną osobą)

§ 7 Etapy pracy nad rankingiem Najbardziej Pożądani Pracodawcy

1. Etap 1 – zgłoszenia

Organizator zobowiązuje się do przygotowania poniżej wymienionych ankiet i formularzy oraz do dostarczenia ich w formie elektronicznej do podmiotów biorących udział/zgłaszających chęć udziału w  badaniu/rankingu, które dokonały rejestracji na stronie www.najbardziejpozadanipracodawcy.pl od dnia 7.07.2021  do dnia 30.09.2021r., określając zakres udziału w Rankingu oraz badaniu. Zgłoszeń można dokonywać na stronie www.najbardziejpozadanipracodawcy.pl

Rodzaje ankiet

  • Deklaracja mająca na celu zgłoszenie przedsiębiorstw do udziału w rankingu „Najbardziej Pożądani Pracodawcy 2021” i deklaracja wstępnego udział w badaniu (warunek konieczny) (poziom bezpłatny);
  • ankieta kierowana do działu HR Uczestnika (poziom bezpłatny), w której  Uczestnicy będą mogli zdobyć 50 punktów (warunek konieczny), istnieje możliwość opracowania dedykowanej dla firmy analizy w tym zakresie (usługa dodatkowo płatna na zasadach ustalonych przez Organizatora),   możliwość przeprowadzenia warsztatów z ekspertem Antal na bazie wyników ankiety (usługa dodatkowo płatna) ;
  • ankieta skierowana do pracowników danego  Przedsiębiorstwa/Uczestnika- w tej części uczestnik będzie  mógł zdobyć 25 punktów w badaniu (warunek konieczny)(działanie bezpłatne, jednak w przypadku, gdy  Uczestnik chciałby otrzymać pogłębioną wersję tego raportu pod kątem analizy odpowiedzi pracowników w kontrze do wyników HR działanie jest płatne, możliwa jest również opcja zakupu tego raportu w dodatkowej kontrze do wyników konkurencji z tej samej branży (którym organizator zapewnia pełną anonimowość), uczestnik ma również możliwość dodania  dodatkowych pytań, które znajda się w ankiecie do pracowników wskazanej organizacji w celu zbadania aspektów, które nie zostały uwzględnione w ankiecie, a na których zależy uczestnikowi. Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatu z ekspertem Antal.
  • ankieta kierowana do osób aktywnych zawodowo na szczeblu specjalistycznym/menadżerskim, w której  Uczestnicy będą mogli zdobyć 25 punktów;

 

 

b) Sposób wypełnienia i pozyskania ankiet

Ankiety zostaną dostarczone:

  • Pracodawcom i ich przedstawicielom, którzy zadeklarowali chęć udziału tym samym zobowiązując się do wypełnienia danych na temat twardych wskaźników HR i odesłania ich we wskazanym terminie oraz pozyskania odpowiedzi od minimum 20% pracowników całej  organizacji na podstawie ankiet dedykowanym pracownikom.

* Jeśli ze względu na sytuację pandemiczną lub innych niezależnych przyczyn możliwe będzie rozesłanie ankiet jedynie części pracowników  Uczestnika, Organizator prosi, by została zachowana różnorodność m.in. względem płci, wieku, pozycji, wykształcenia – by zapewnić szeroką reprezentatywność grupy badanej. Ankieta pracownicza jest anonimowa. Informacje zawarte w ankiecie będą przekazywane w formie pełnego raportu, który przybierze formę zbiorczych danych statystycznych gwarantujących anonimowość i poufność pracownikom danego  Uczestnika. Pracownik wypełniając ankietę w formie elektronicznej, ma pewność, że automatycznie zostaje wysłana na serwer Organizatora.

  • Osobom prywatnym aktywnym rynku pracy, które zadeklarowały udział w ankiecie w ramach Rankingu „Najbardziej Pożądani Pracodawcy 2021”

2. ETAP 2 – weryfikacja ankiet

Opracowanie danych zebranych za pomocą opracowanego przez Organizatora systemu ankietowego według metodologii Antal z trzech poziomów HR PULSE, CANDIDATE PULSE, EMPLOYEE PULSE)

Formy opracowań danych:

a) forma zbiorczego raportu przedstawiającego trendy ogółem i prezentującego jedynie lauretów – otrzymuje każdy Uczestnik, informacja ta będzie udostępniona publicznie, a raport będzie do pobrania na stornie Antal www.antal.pl.

b) płatnych raportów na życzenie zamawiającego odnośnie sytuacji w firmie w formie raportu pogłębionego pokazującego jak dane przedsiębiorstwo się prezentuje oczami pracowników i działów hr, możliwość pokazania jak przediębiorstwo wypadło w poszczególnych kryteriach na tle innych Uczestników z rekomendacjami (dodatkowo płatna opcja, organizator zastrzega pełną poufność danych)

c) możliwość zestawienia wyników z wersji płatnej z wynikami pochodzącymi od konkurencji (usługa dodatkowo płatna)

ETAP 3 – wyniki podsumowania
Publikacja wyników:
Po wynikach Rankingu podsumowanych przez Organizatora Ranking oraz z odpowiedziami w formularzu wypełnianym przez Uczestnika.

§ 8. Wyniki Rankingu
1. Nagrodę w Rankingu stanowi:
a) prawo do posługiwania się tytułem „Najbardziej Pożądani Pracodawcy 2021” i logiem akcji
b) dyplom i statuetka
2. Laureaci mają prawo do wykorzystania tytułu „Najbardziej Pożądani Pracodawcy 2021”, dyplomu w prowadzonych przez siebie działaniach, z zastrzeżeniem, że działania te nie godzą w cel Plebiscytu, dobre imię i powagę Organizatora oraz nie naruszają dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub dóbr osobistych. Organizator zastrzega również by każdorazowo podawana była pełna nazwa zdobytego tytułu z oznaczeniem roku edycji Plebiscytu.
3. Ewentualne wątpliwości dotyczące zaistniałych okoliczności rozstrzyga Organizator.
4. Przyznanie tytułu „Najbardziej Pożądani Pracodawcy 2021” nie wiąże się z otrzymaniem przez Laureatów gratyfikacji finansowych.
5. Laureat tytułu „Najbardziej Pożądani Pracodawcy 2021” będzie zaprezentowany na stronie programu oraz w materiałach towarzyszących podsumowaniu wyników edycji rankingu.
§ 9. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Rankingu (pracodawców, w tym reprezentantów pracodawcy lub innych osób dokonujących zgłoszenia udziału w Rankingu w imieniu pracodawców pracowników działu HR pracodawców oraz osób aktywnych zawodowo na szczeblu specjalistycznym/menadżerskim) jest Antal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, kontakt do administratora: [email protected].
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Mateusz Borowicz [email protected]
3. Jako Administrator danych osobowych będziemy przetwarzać dane Uczestników w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami przetwarzania:
– w celu realizacji działań objętych Regulaminem i w celu sporządzenia Rankingu, jak również w celu sporządzenia dodatkowych raportów i analiz – to jest na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych w związku z potrzebą sporządzenia Rankingu oraz dodatkowych raportów i analiz (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celu zawarcia i zrealizowania umów zawartych z poszczególnymi uczestnikami jako klientami Organizatora, których przedmiotem jest realizowanie dodatkowych usług na ich rzecz określonych w Regulaminie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. RODO);
– w celu rozliczeń podatkowych, będącego realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
4. Okres przechowywania danych.
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:
– przez okres niezbędny do sporządzenia Rankingu oraz dodatkowych analiz i raportów oraz okres niezbędny do realizacji usług na rzecz uczestników, nie dłużej jednak przez okres dwóch lat od dnia publikacji Rankingu;
– niezależnie od powyższego – z uwagi na przetwarzanie danych celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a także celem dokonania i wykazania dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych – do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z realizowania przez Organizatora usług na rzecz uczestników lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych związanych z rozliczeniami.
5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, stanowisko pracy, nazwa podmiotu zatrudniającego uczestnika, adres korespondencyjny.
6. Odbiorcy danych
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, w tym Instytucjom Państwowym odpowiedzialnymi za rozliczenia podatkowe i innym organom uprawnionym, a także będą przekazywane do dalszego przetwarzania podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem, w tym w szczególności dostawcom usług IT. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, badania jakości i usługi, marketingowe.
7. Zgodnie z właściwymi zapisami prawa, w tym odpowiednimi zapisami RODO, osobie, której dane osobowe przetwarza Organizator, przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania (poprawienia) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku przetwarzania danych na tej podstawie – cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
f) niezależnie od powyższych uprawnień przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na czynności przetwarzania przez Usługodawcę, gdy przetwarzanie narusza przepisy prawa, informacje dotyczące procedury składania skargi dostępne są na stronie internetowej urzędu nadzoru: https://uodo.gov.pl/83.
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Akcji.

§ 10 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zgłoszenia udziału w Rankingu Najbardziej Pożądani Pracodawcy 2021. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania w Regulaminie zmian, które wchodzą w życie 48 godzin po ich ogłoszeniu.
2. Wszelkie kwestie związane z interpretacją zapisów Regulaminu i pozostałych informacji są wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Rankingu należy zgłaszać na adres Organizatora w formie pisemnej w terminie 3 dni od zajścia okoliczności je uzasadniających, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w późniejszym czasie.